home over Louter diensten inside thema's projecten mensen partners nieuws contact
PHS in Boxtel
20-10-2014

Ontstaansgeschiedenis project

In 2008 is door de gemeente Boxtel het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vastgesteld. Eén van de speerpunten in dat plan is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Boxtel. Vanaf dat moment is gestart met de planvorming voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg, die een bijdrage levert aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid.

Kort daarna is door het Rijk de voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) genomen. Hierin staat onder meer dat er een oplossing moet komen voor de problematiek in Boxtel rondom twee overwegen in het centrum van Boxtel.

 

De uitdaging

PHS was voor Boxtel de kans om tot een integrale en duurzame oplossing te komen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in grote delen van de gemeente, waarbij ook middelen van Rijk en Regio mogelijk beschikbaar zouden komen. De uitdaging waarmee Louter aan de slag is gegaan is het optimaal benutten van de kansen die PHS biedt voor Boxtel, in nauw overleg met Ministerie, ProRail, Provincie en regiogemeenten.

 

De aanpak

Deze problematiek rondom de overwegen houdt de Boxtelse gemeenschap al decennia lang bezig. Daarom heeft de gemeente, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail, in september 2012 inwoners gevraagd mee te denken over een oplossing. Ook de provincie was hierbij nauw betrokken.

 

Onder het thema 'Samen zetten we de overweg op het goede spoor!' hebben zich zo'n 40 betrokken inwoners aangemeld om na te denken over mogelijke oplossingen voor de problematiek rond de dubbele overweg in de Tongersestraat. De deelnemers brachten tijdens verschillende bijeenkomsten de problemen in beeld en kwamen tot 42 oplossingsrichtingen.

 

Uiteindelijk zijn de deelnemers tot zeven oplossingsrichtingen gekomen. De resultaten zijn tijdens twee tentoonstellingen in maart en april 2013 aan de inwoners van Boxtel gepresenteerd en voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten om twee oplossingsrichtingen nader uit te werken. Ook de resultaten van de nadere uitwerking zijn begin november 2013 tijdens een tentoonstelling gepresenteerd aan de inwoners van Boxtel.

 

Op 26 november 2013 heeft de gemeenteraad een voorkeur voor een variant uitgesproken. Dit was een belangrijke voorwaarde van Rijk en Provincie om een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van de oplossing.

 

Stand van zaken

Op 16 juni 2014 zijn het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de regio (de provincie Noord Brabant en de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel) het eens geworden over de inpassingsmaatregelen voor het traject Meteren - Boxtel als gevolg van PHS, waaronder de maatregelen in Boxtel.

Nu wordt dit uitgewerkt in een zogenaamde bestuursovereenkomst tussen deze partijen en worden stappen gezet om te komen tot een projectorganisatie om de inpassingmaatregelen verder voor te bereiden en uit te voeren. Deze projectorganisatie gaat naar verwachting in 2015 aan de slag.

 

Successen

De discussie over de infrastructuur in Boxtel in combinatie met het knelpunt rondom het spoor speelt al decennia. De impact op politiek, samenleving en omgeving is groot. Dat de gemeenteraad eind 2013 een inhoudelijke keuze heeft gemaakt, is een bijzondere mijlpaal.

Daarnaast is de verbindingsweg onderdeel van de oplossing in het kader van PHS en komt daarmee eveneens in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Rijk en de Provincie.

 

Inzet Louter

Vanuit Louter werken Coriene Brons en Ludwig van Duren aan dit project. Bent u nieuwsgierig geworden, neem gerust contact op met Coriene op het telefoonnummer 06-5262 1033 of via het e-mailadres cbrons@louter.biz.